กิจกรรมนำเสนอผลงานตามยุทธศาสตร์ฯ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

คณะวิทยาการจัดการร่วมกิจกรรมแสดงสินค้าผลิตภัณฑ์จากชุมชน และนิทรรศการการแสดงผลงานของคณาจารย์-นักศึกษา ภายใต้โครงการรายงานผลการดำเนินงานยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ฯ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว