SMART STUDENTS : SMART IDOL 2023

ขอแสดงความยินดี กับ นายสุรศักดิ์ แซ่ม้า สาขาวิชาธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ชั้นปีที่ 4 ได้รับการคัดเลือกเป็น นักศึกษาต้นแบบ MS SMART IDOL ประจำปีการศึกษา 2566