การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA V.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (หลักสูตรใหม่)

เมื่อวันที่ 19-20 มิถุนายน 2566 คณะวิทยาการจัดการ จัดการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA V.4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยวระหว่างประเทศ (หลักสูตรใหม่) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยมีคณะกรรมการประเมิน ได้แก่ ดร.พฤฒินันท์ สุฤทธิ์ (ประธานกรรมการ) ผศ.ดร.เนตรนภิส วรรณิสสร (คณะกรรมการประเมิน) อาจารย์ศิลปชัย ฝั้นพะยอม (คณะกรรมการประเมิน) และนายกรกฤช รัตนพรชัย (เลขานุการการประเมิน)