โครงการสัมมนาผู้นำองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2566

ผู้นำนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้นำองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีการศึกษา 2566 ระหว่างวันที่ 20 – 21 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ห้อง PIBUL302 อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม