โครงการพัฒนาทักษะด้านการเขียนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก หัวข้อ การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2566 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ จัดโครงการพัฒนาทักษะด้านการเขียนวิทยานิพนธ์ระดับปริญญาเอก หัวข้อ การเขียนบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสาร โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผศ.ดร.ชัยฤทธิ์ ทองรอด วิทยาลัยนวัตกรรม, มหาวิทยาลัยโทโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ (ศาลายา) ณ ห้องประชุมบงกชเพชร โรงแรมวังจันทน์ ริเวอร์วิว โดยมีนักศึกษาระดับบัรฑิตศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมจำนวนมาก