โครงการจัดการความรู้คณะวิทยาการจัดการ KM

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 คณะวิทยาการจัดการ นำโดย ผศ.ดร.ประสิทธิชัย นรากรณ์ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสายสนับสนุน ร่วมโครงการจัดการความรู้คณะวิทยาการจัดการ ณ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร บุญมาก คณบดีคณะบริหารธุรกิจ ผู้บริหารและบุคลากร ร่วมต้อนรับ โดยมีวัตุประวงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการนำเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้เกิดการสร้างสังคมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน