การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 12 และนานาชาติ ครั้งที่ 5

ซึ่งการจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ด้านการวิจัย รวมถึงเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ผลงานวิจัยที่จะเป็นประโยชน์ต่อแวดวงวิชาการด้านการบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ตลอดจนส่งเสริมให้คณาจารย์ นักศึกษาได้มีโอกาสในการนำเสนอผลงานทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ ทั้งแบบบรรยาย (Oral Presentation) จำนวน 35 เรื่อง และแบบโปสเตอร์ (Poster Presentation) จำนวน 9 เรื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคเหนือทั้ง 8 แห่งโดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจากตัวแทนเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศทั้ง 38 แห่ง ประกอบด้วย อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุน

cr: ภาพ PR URU